Tekovské múzeum v Leviciach

EXTERIÉRY M+M


Exteriéry M + M

autorky: Monika Orémusová, Michaela Šuranská / kurátorka: Lucia Horvátová / 9.7. – 1.9. 2021 / vernisáž: 9.7., 17.00 hod / Galéria Jozefa Nécseyho, Tekovské múzeum v Leviciach
 
 
Výstava Exteriéry M + M zachytáva užší výber z tvorby Moniky Orémusovej a Michaely Šuranskej. Zjednocujúci motív je jednoznačný – exteriér. Pohnútky vedúce k tomu, že sa ním autorky zaoberajú, či už evidentne alebo iba čiastočne, referujúc v náznakoch, odkazoch a súvislostiach, sú rôzne. A práve to výstavný projekt sonduje – tematické a formálne priesečníky a rozdielnosti v percepcií, maliarskom (alebo inom) uchopení exteriéru a v rolách, ktoré zohráva v tvorbe oboch autoriek.
Vo vystavených dielach pohybujúcich sa v rozmedzí kresby, maľby, koláže, grafiky a priestorovej site-specific inštalácie, je zreteľných viac polôh a prístupov- meditatívny a intuitívny, racionálny a konceptuálny alebo spontánny a systematický. Exteriér tu zohráva niekoľko hlavných a vedľajších úloh. Je ,,krajinou“ v zmysle prírodného priestoru obývaného ľudskou civilizáciou, terénom, štruktúrou, farbou, archeologickou vrstvou, geometrickou sektorovou mriežkou, súborom archetypálnych motívov alebo metafyzickým miestom, ktoré vygenerovali naše spomienky.
 
 
Monika Orémusová (1992)
je absolventkou Akadémie umení v Banskej Bystrici, kde v rokoch 2012-2016 študovala maľbu na Fakulte výtvarných umení.
V rokoch 2012-2016 navštevovala Ateliér kritickej analýzy obrazu pod vedením doc. Štefana Balázsa ArtD. a Otvorený ateliér maľby pod vedením Mgr. art. Rastislava Podobu ArtD. Magisterské štúdium ukončila v Ateliéri klasických maliarskych disciplín
prof. Ľudovíta Hološku akad. mal.
 
Jej tvorba smeruje k voľnej inšpirácií faktickým priestorom chápaným v zmysle kolektívnej a kultúrnej pamäte. Uplatňuje princíp koláže, dekoláže a  maliarskej koláže. Podľa autorkiných slov je pre ňu kľúčovým pojmom slovo ,,cesta“. Umelecká tvorba a proces jej vzniku je paralelou k jej životnému štýlu a cieľu, k cestovaniu, putovaniu po krajine, zažívaniu, ukladaniu spomienok a opätovnému spracovaniu týchto zážitkov.
Krajinu zobrazuje pre jej intenzívnu vitálnosť a charakter formovaný vekmi geologických procesov, ktoré krajinu rozbíjali na fragmenty, sedimenty, vrstvy a plány a ona sa vo svojej novej širokospektrálnej forme stáva opäť celkom.
Netematizuje ju v problematickom zmysle, akým môžu byť ekologické alebo historické zmeny, devastácia alebo narácia. Naopak, z vystavených diel je citeľný skôr konkrétny zážitok a radosť z maliarskeho procesu a pátranie krajinných archetypoch. 
 
 
 
Michaela Šuranská (1993, Levice)
Je absolventkou Akadémiu umení v Banskej Bystrici, kde v r. 2016 ukončila bakalárske štúdium na Katedre maľby pod vedením Mgr. art. Rastislava Podobu, ArtD. v Otvorenom ateliéri maľby a následne v r. 2018 magisterské štúdium, v ateliéri STARTUP pod vedením doc. Jána Triašku, ArtD.
Od roku 2020 je doktorandkou v ateliéri STARTUP (Akadémia umení v Banskej Bystrici).
 
Michaela sa prioritne venuje maľbe, ale tiež inštalácií a expandovanej maľbe. Počas posledných štyroch rokov sa zameriava na súčasný jav vznikania bizarných kultov, ktoré v sebe miešajú prvky histórie a súčasnosti, idealizmu a nacionalizmu. Zaujíma sa o tvaroslovie krajinného terénu modifikovaného archaickou alebo súčasnou ľudskou činnosťou a prejav tradície a minulosti v súčasnom sociálno-priestorovom kontexte.
Cez vlastný záujem a maliarsku inklináciu k tomuto motívu, skrz kritické uvedomovanie si bizarných ideológií odvolávajúcich na históriu, sa zaoberá fenoménom krajiny tvarovanej archaickou ľudskou činnosťou. Zameriava sa pritom na špecifické priestory pretrvávajúce v súčasnom svete, vyčlenené, okrajové, transformované a meniace svoje funkcie, takzvané ,,heterotópie“ (M. Foucault, 1984).