Tekovské múzeum v Leviciach

Zborník TM -12
Zborník Tekovského múzea v Leviciach

ROČNÍK XII. - 2020


 EDITORIAL
VÝSLEDKY FLORISTICKÉHO VÝSKUMU
LOKALITY VARTA-617 M A JEJ BLÍZKEHO OKOLIA
(ŠTIAVNICKÉ VRCHY)
Elena Smetanová, Mária Biela, Vladimír Smetana

PDF
PRÍSPEVOK K FLORISTICKÉMU A VEGETAČNÉMU
POZNANIU KRIVÍNA (PSIARE - KRÁSNA SKALA)
V SLOVENSKEJ BRÁNE (ŠTIAVNICKÉ VRCHY, SLOVENSKO)
Stanislav David, Monika Lukovičová

PDF
ŠIDIELKO OZDOBNÉ COENAGRION ORNATUM
(SÉLYS,1850) (ODONATA)
VZÁCNY ALEBO PREHLIADANÝ DRUH?
Stanislav David, Kornélia Petrovičová

PDF
OKÁNE A LIŠAJE (LEPIDOPTERA: SATURNIIDAE
ET SPHINGIDAE) ZÁHRADKÁRSKEJ OSADY
"KVITNÚCI OSTROV" PRI NOVÝCH ZÁMKOCH
Peter Šima

PDF
ČMELE (HYMENOPTERA: BOMBINI)
NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH V OKOLÍ ČANKOVA
Vladimír Smetana

PDF
BLANOKRÍDLOVCE (HYMENOPTERA)
NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH MALÝCH KARPÁT
Vladimír Smetana et al.

PDF
STAVBA NA KRAMÁRSKOM VRCHU V KONTEXTE
PROTITURECKÝCH VARTOVIEK
NA ÚZEMÍ TEKOVA A HONTU
Matúš Martinák

PDF
PRÍSPEVOK K DEJINÁM POŠTOVEJ STANICE 
NA ŠTAMPOCHU
Jarmila Bátovská

PDF
VLADIMÍR VŠESLAV ALADÁR KRÁĽ (1852-1881)
NAJSTARŠÍ SYN JANKA KRÁĽA
Marta Švoliková

PDF
VOJTECH LAUFER-LÉVAVÁRI
Nikola Mihálová

PDF
SKUTOČNE BRONZOVÝ MEDAILÓN
MARKA AURÉLIA?
Robert Dianovský

PDF
VIOLA SORORIA WILLD. V LEVICIACH
Mária Biela

PDF
SCELIPHRON CAEMENTARIUM (HYMENOPTERA: 
SPHECIDAE) A JEJ AKTUÁLNY VÝSKYT
V LEVICIACH A DUDINCIACH
Vladimír Smetana, Nikola Mihálová

PDF
VÝSKYT UŽOVKY FŔKANEJ-NATRIX
TESSELLATA (REPTILIA:COLUBRIDAE)
V MESTE LEVICE (JZ SLOVENSKO)
Štefan Čambal

PDF
SPOLOČENSKÁ KRONIKA / SOCIAL CHRONICLE
Redakcia, Branislav Štefanický

PDF