Tekovské múzeum v Leviciach

zmluvy 2023


Povinné zverejňovanie zmlúv v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

P.č. Číslo zmluvy Podpísaná Zmluvná strana Predmet zmluvy Platí do link
1.  TMLV-27/2023  6.2.2023 Alojz Krčmár, Ďumbierska 694/19, 949 01 Nitra Kúpna zmluva - Zbierka pohľadníc  31.12.2023 PDF
2. TMLV-8/2023-001 20.2.2023 Zväz múzeí na Slovensku, Kapitulská 282/23, 974 01 Banská Bystrica Zmluva č. 60/2023 o platbe členského príspevku 31.12.2023 PDF
3. TMLV-40/2023 10.3.2023 iToilets, s.r.o., Na Priehon 82, 949 05 Nitra Zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľnej veci - mobilné WC, SO Brhlovce 30.10.2023 PDF
4. TMLV-45/2023 13.3.2023 Škola umeleckého priemyslu Ladislava Bielika, Vajanského 23, 934 01 Levice Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou umeleckej praxe 2.6.2023 PDF
TMLV-45/2023-001 23.3.2023 PDF
TMLV-45/2023-002 PDF
5.  TMLV-49/2023 20.3.2023  Mgr. Denisa Hercegová Zmluva o dielo - Vykonanie náhradného archeologického výskumu 30.4.2023 PDF
6. TMLV-79/2023 4.5.2023 TERROIR TEKOV, o.z., Ing. Ján Rosenberger, Družstevnícka 10, 934 01 Levice Nájomná zmluva - "Levické putovanie za vínom" 6.5.2023 PDF
7. TMLV-72/2023 17.5.2023 SK restauro, s.r.o, v zastúpení Mgr. Art. Štefan Kocka, Skubínska cesta 94, 974 09 Banská Bystrica Zmluva o dielo - komplexné reštaurovanie diel zo zbierok Tekovského múzea v Leviciach 15.11.2023 PDF
8. TMLV-71-2023 19.5.2023 GryfArt s.r.o., v zastúpení Akademický sochár Ivan Škandík, Dolná Ves 33, 967 01 Kremnica Zmluva o dielo - II. etapa reštaurátorských prác: Stôl klasicistický intarzovaný, 18. storočie 15.6.2023 PDF
9. TMLV-125/2022-003 25.5.2023 Mesto Levice Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Levice na rok 2023 - "Premeny hradu" 5.12.2023 PDF
 10.  TMLV-129/2022-003  25.5.2023  Mesto Levice Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Levice na rok 2023 - "Zborník Tekovského múzea v Leviciach - Acta Musei Tekovensis Levice XIII. - 2023"  5.12.2023 PDF
11. TMLV-73/2023 26.5.2023 Rest&Ferrum s.r.o., v zastúpení Akademický sochár Stanislav Kožela, Ľubochnianska 4, 831 04 Bratislava Zmluva o dielo - reštaurovanie so zretľom zachovať autenticitu - "Náhrobník levického lekárnika Karola Medveczkého" - I. etapa rešt. prác. 30.11.2023 PDF
12. TMLV-145/2022 26.4.2023 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-540-02040 30.6.2024 PDF
13. TMLV-93/2023 29.6.2023 KULTURA SLOVAKIA s .r. o.,935 55 Hontianska Vrbica 172 Nájomná zmluva -  "Festival pod hradom v Leviciach" 1.7.2023 PDF
14. TMLV-94/2023 19.6.2023 Nemzeti Örökség Alapítvány, Bartók Béla út 6/1, 1111 Budapest Zmluva o spolupráci - Spolupráca pri archeologickom výskume na hrade Vel'ký Kamenec 31.12.2023 PDF
15. 1009901546 27.6.2023 Kooperatíva poisťovňa, a.s.,Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava Návrh poistnej zmluvy - Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu. 30.6.2027 PDF
16. 5519002035 27.6.2023 Kooperatíva poisťovňa, a.s.,Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava Návrh poistnej zmluvy - Súborové  havarijné poistenie motorových vozidiel. 30.6.2027 PDF
17. 3559009432 27.6.2023 Kooperatíva poisťovňa, a.s.,Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava Návrh poistnej zmluvy - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 30.6.2027 PDF
18. 999000467 27.6.2023 Kooperatíva poisťovňa, a.s.,Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava Návrh poistnej zmluvy - Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami. 30.6.2027 PDF
19. TMLV-26/2023-005 20.7.2023 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-514-03151 30.6.2024 PDF
20. TMLV/144-2022 25.7.2023 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,
Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava
Zmluva o poskytnutí dotácie - Revitalizácia vysunutej expozície Tekovského múzea v Leviciach Vodný Mlyn Bohunice (projektová dokumentácia) 31.12.2023 PDF
21. TMLV-3/2023-001 10.8.2023 Mesto Levice Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Levice na rok 2023 - "Bábkové divadlo" 5.12.2023 PDF
22. TMLV-95/2023 23.8.2023 doc. Mgr. art. Janka Blaško Križanová, ArtD., Floriánske nám. 1, 811 07 Bratislava Zmluva o dielo - Reštaurovanie Roxerových albumov 31.5.2024 PDF
23. TMLV-111/2023 25.8.2023 Client Service, s.r.o., Kálnická cesta 825/9, 934 01 Levice Zmluva o nájme a poskytovaní služieb - "Firemné podujatie - Family day Haleon" 31.8.2023 PDF
24. TMLV-113/2023 6.9.2023 ZO CSEMADOK, Vojenská21, 934 01 Levice Zmluva o nájme - "13. Levický letný festival" 9.9.2023 PDF
25. TMLV-115/2023 12.9.2023 Regionálne osvetové stredisko v Leviciach, Mlynská ul. 3, 934 01 Levice Nájomná zmluva - medzinárodný folklórny festival "Takí sme" 17.9.2023 PDF
26. TMLV-116/2023 12.9.2023 Regionálne osvetové stredisko v Leviciach, Mlynská ul. 3, 934 01 Levice Nájomná zmluva - celoštátna súťaž a výstava "Výtvarné spektrum" 10.10.2023 PDF
27. TMLV-142/2023   Obnova, s.r.o. v zastúpení Mgr. Michal Hrčka, PhD., konateľ, Andreja Kmeťa 12, 969 01 Banská Bystrica Zmluva o dielo - revitalizácia vysunutej expozície Tekovského múzea v Leviciach Vodný mlyn Bohunice 10.12.2023 PDF
28. TMLV-137/2023 13.11.2023 Obec Kalná nad Hronom, Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom Dohoda o výpožičke výstavného nábytku 31.12.2025 PDF
29, TMLV-145/2023 23.11.2023 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany Zmluva o združenej dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 31.12.2024 PDF