Tekovské múzeum v Leviciach

KONCEPCIA AKVIZIČNEJ ČINNOSTI V TEKOVSKOM MÚZEU V LEVICIACH

Tekovské múzeum v Leviciach patrí medzi múzeá Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorý je aj jeho zriaďovateľom. Akvizičná politika múzea vychádza zo Zákona č. 206/2009 Z.z., hlavne v zmysle § 9. Koncepcia akvizičnej činnosti v v Tekovskom múzeu v Leviciach zohľadňuje viaceré faktory. Patria k nim predovšetkým:

 • zberný región múzea, jeho charakter a veľkosť
 • špecifiká jednotlivých vedných odborov zastúpených v múzeu
 • personálne obsadenie príslušných pracovísk
 • množstvo finančných prostriedkov určených na akvizičnú činnosť a na činnosti s ňou spojené (výskum v teréne, zber materiálu a pod.).

 1. Pokiaľ ide o spoločenskovedné odbory, zberný región Tekovského múzea v Leviciach sa približne kryje s administratívnym okresom Levice. V oblasti prírodných vied pokrýva Hronskú pahorkatinu, Hronskú nivu, Ipeľskú pahorkatinu, Ipeľskú nivu, južné časti Štiavnických vrchov a Pohronského Inovca i západné okraje Krupinskej planiny.
 2. V Tekovskom múzeu v Leviciach sú v súčasnosti personálne zastúpené nasledujúce vedné odbory: botanika, zoológia, história a etnológia a čiastočne archeológia. Múzeum okrem toho vlastní a spravuje aj zbierky mineralogické, petrografické, paleontologické, hydrobiologické, numizmatické a zbierky z oblasti výtvarného umenia. Základnými spôsobmi získavania predmetov kultúrnej hodnoty (v ďalšom zbierkových predmetov) sú: vlastný zber v teréne počas plnenia vedeckovýskumných úloh, dar, kúpa, hospodársky prevod a výmena.
 3. V Tekovskom múzeu v Leviciach sú vedné disciplíny uvedené v bode B zastúpené 1 plným pracovným úväzkom (v prípade archeológie polovičným). Odborná činnosť (vrátane akvizičnej) sa riadi každoročne spracovávaným a vyhodnocovaním plánom hlavných úloh múzea.
 4. Výška finančných prostriedkov určených na akvizičnú činnosť je pohyblivá. Postačuje najmä na krytie finančných nákladov spojených s plnením vedeckovýskumných úloh. Preto je prevažná časť zbierkových predmetov získavaná vlastným zberom, darom a v neveľkom rozsahu kúpou. Pri získavaní rozsiahlejších prírodovedných zbierok, cenných historických či národopisných predmetov, umeleckých diel a pod. musí hľadať múzeum finančné zdroje mimo vlastného rozpočtu.

     V súlade s uvedenými skutočnosťami a úlohou podľa možnosti čo najkomplexnejšie dokumentovať prírodu, históriu a národopis (i ostatné oblasti súvisiace s predmetom činnosti zariadenia) sú priority akvizičnej politiky Tekovského múzea v Leviciach stanovené nasledovne:

 1. Prvoradé je získavanie zbierkových predmetov ako súčasť plnenia jednotlivých vedeckovýskumných úloh riešených pracovníkmi múzea zbernom regióne.
 2. Cennou súčasťou zbierok Tekovského múzea v Leviciach sa stáva tiež zbierkový materiál získaný pracovníkmi múzea vlastným zberom mimo zberného regiónu. Predovšetkým ak bol výskum a zber materiálu súčasťou rozličných podujatí organizovaných inými inštitúciami (odborné semináre, konferencie, tábory ochrancov prírody, participácia na projektoch a pod.).
 3. Dôležitou prioritou Tekovského múzea v Leviciach je získavanie zbierkových predmetov (hlavne kúpou alebo darom) od inštitúcií či fyzických osôb, ktoré vykonávali výskumnú a zberateľskú činnosť v zbernom regióne múzea (v oblasti jeho pôsobenia). Ide predovšetkým o predmety či kolekcie (napr. archeologické alebo prírodovedné), vyžadujúce k ich získaniu osobitné vybavenie, špeciálne postupy a pod., ale aj cenné predmety z vedných disciplín, ktoré aktuálne nemajú v múzeu zastúpenie.
 4. V neposlednom rade treba venovať pozornosť aj jednotlivým predmetom ponúknutým múzeu občanmi či inštitúciami, pokiaľ je to v súlade s rozvojom zbierkového fondu jednotlivých vedných odborov zastúpených v múzeu.

             Mgr. Henrieta Baliová
     riaditeľ Tekovského múzea v Leviciach


     Vypracoval: RNDr. Vladimír Smetana