Tekovské múzeum v Leviciach

FOND NA PODPORU UMENIAROK 2021

Ochrana zbierok Tekovského múzea v Leviciach

 Základným poslaním múzea ako pamäťovej inštitúcie je dlhodobá ochrana zbierkových predmetov, a preto je tento projekt zameraný na zabezpečenie ochrany a predĺženie životnosti zbierkového fondu. V rámci projektu sa realizoval nákup 3 kusov mobilných germicídnych žiaričov a 3 kusov odvlhčovačov. Germicídne žiariče zabezpečujú dlhodobú ochranu zbierkových predmetov pred biologickým napadnutím plesňami a inými mikroorganizmami, dezinfekciu priestorov i samotných zbierkových predmetov. Preventívna ochrana predchádza časovo i finančne nákladným reštaurátorským a konzervátorským zásahom. Dva kusy sú umiestnené v národopisnom depozitári, ktorý uchováva zbierku odevov, textílií a odevných súčiastok v počte približne 3 tisíc kusov. Jeden kus sa nachádza v historickom depozitári, kde je uložených približne 1800 zbierkových predmetov. Oba depozitáre sú už rekonštruované, nákupom germicídnych žiaričov sme chceli zvýšiť stupeň ochrany v týchto priestoroch. V depozitároch s problematickou vlhkosťou ochranu zbierkových predmetov zabezpečujú odvlhčovače. Jedným z najproblematickejších priestorov je depozitár historického nábytku a remesiel. Pozostáva z dvoch miestností a je tu uložených 920 kusov zbierkových predmetov. V tomto priestore je umiestnený jeden výkonný priemyselný stavebný odvlhčovač. Ďalšie dva kusy sú v národopisnom depozitári. Ten pozostáva až z piatich miestností, kde je uložených približne 700 predmetov. Týmito opatreniami sme eliminovali riziko poškodenia či dokonca zničenia zbierkových predmetov. Zároveň sa zvýšila i ochrana zdravia pracovníkov pri práci v týchto priestoroch.

 

Mgr. Nikola Mihálová

REKONŠTRUKCIA A MOBILIÁR HISTORICKéHO DEPOZITáRA TEKOVSKÉHO MúZEA V LEVICIACH

V roku 2020 získalo Tekovské múzeum v Leviciach finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia a od svojho zriaďovateľa, Nitrianskeho samosprávneho kraja, na rekonštrukciu historického depozitára. I. etapa prác zahŕňala vypratanie depozitára, zabalenie 1800 kusov zbierkových predmetov, rozobratie starého úložného systému (máj – júl 2020). V mesiacoch september – október 2020 sa vďaka finančnej podpore Nitrianskeho samosprávneho kraja realizovala rekonštrukcia elektroinštalácie a na ňu nadväzujúce murársko-maliarske práce. Rekonštrukcia elektroinštalácie zabezpečila efektívne a úsporné osvetlenie potrebné pre prácu v depozitári. Vykurovanie priestoru zabezpečuje štvorica infrapanelov s programovateľným termostatom. V mesiacoch október – november 2020 sa realizovali práce aj na podlahovej krytine depozitára. Bolo odstránené zničené linoleum, ošetrená pôvodná podlaha, na ktorú sa pokladala vysokozáťažová gumová granulátová podlaha v puzzle prevedení. Je odolná voči vlhkosti a plesniam, voči častému použitiu a s protišmykovým povrchom. Vo februári 2021 sa realizovala dodávka mobiliáru, ktorý pozostáva zo štyroch policových skríň s posuvnými dverami a mobilného pracovného stola. V marci 2021 bol obstaraný mobilný rebrík s plošinou. V mesiacoch február – apríl 2021 prebiehalo uloženie zbierkových predmetov do depozitára. Predmety boli prvotne ošetrené, opatrené visačkou s identifikačnými údajmi a roztriedené podľa typológie. Do depozitára boli premiestnené aj predmety z iných depozitárov a vytvorili sa jednotné celky. V depozitári sú uložené zbierky: hodiny, zbrane, jazdectvo, výstroj, školstvo, technika, požiarnictvo, cechy a remeslá, lekáreň, hygiena, obchod a financie. Mobiliár je prachotesný, uloženie zbierok je prehľadné. Zjednodušila a zefektívnila sa manipulácia s predmetmi. Depozitár je plnohodnotným pracoviskom pre odborného pracovníka. Pôvodne „tmavý, studený a prašný“ priestor dnes spĺňa všetky podmienky moderného depozitára 21. storočia.

 

Mgr. Nikola Mihálová

ROK 2020


REKONŠTRUKCIA A MOBILIÁR HISTORICKÉHO DEPOZITÁRA TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH

     Historický depozitár Tekovského múzea v Leviciach bol rekonštruovaný vďaka finančnej podpore zriaďovateľa, Nitrianskeho samosprávneho kraja a Fondu na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu. V prvej etape projektu - máj 2020 boli vysťahované všetky zbierkové predmety a rozobratý starý mobiliár, ktorý pozostával zo štvorice rozdielnych skríň a z otvoreného regálového systému. Časť regálov bola kovová, časť s kovovou konštrukciou avšak s drevenými policami, čo bolo nevhodné pre uloženie najmä drevených zbierkových predmetov z dôvodu ohrozenia drevokazným hmyzom. V tomto depozitári sú uložené zbierkové predmety rôznych materiálov a rôzneho druhu, v počte približne 1800 kusov. V mesiacoch september - október 2020 sa vďaka finančnej podpore Nitrianskeho samosprávneho kraja realizovala rekonštrukcia elektroinštalácie a na ňu nadväzujúce murársko-maliarske práce. Rekonštrukcia elektroinštalácie zabezpečila efektívne a úsporné osvetlenie potrebné pre prácu v depozitári. Vykurovanie priestoru zabezpečuje štvorica infrapanelov s programovateľným termostatom. V mesiacoch október – november 2020 sa realizovali práce aj na podlahovej krytine depozitára. Bolo odstránené zničené linoleum, ošetrená pôvodná podlaha, na ktorú sa pokladala vysokozáťažová gumová granulátová podlaha v puzzle prevedení. Je odolná voči vlhkosti a plesniam, voči častému použitiu a s protišmykovým povrchom. Projekt bude pokračovať v roku 2021.

Mgr. Nikola Mihálová


REŠTAUROVANIE HISTORICKÝCH RUKOPISOV

     V roku 2020 získalo Tekovské múzeum v Leviciach finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia a od svojho zriaďovateľa, Nitrianskeho samosprávneho kraja, na reštaurovanie trojice rukopisov z historického zbierkového fondu. Reštaurátorských prác sa ujal Mgr. Radovan Blaho, člen Komory reštaurátorov, so špecializáciou na reštaurovanie kníh. Jedná sa o Kroniku Lekýrskeho opátstva, Zápisničnú knihu Obecného zastupiteľstva v Bajke (1904 - 1921) a Zápisnicu Obecného zastupiteľského zboru obci Čajkov (1887 - 1901). Rukopisy boli poškodené a každá manipulácia s týmito zbierkovými predmetmi ich ešte väčšmi poškodzovala. Poškodenie mikrobiologickými organizmami ohrozovalo zdravie bádateľov, a preto bola nevyhnutná ich dezinfekcia. Reštaurovanie týchto zbierkových predmetov umožňuje bezpečnú a jednoduchú manipuláciu s týmito rukopismi či už na bádateľskej alebo výstavníckej úrovni. Zároveň predĺžilo ich životnosť a uchovanie týchto vzácnych rukopisov aj pre budúce generácie. Rukopisy sú neoceniteľným prameňom k histórii nášho regiónu. Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Mgr. Nikola Mihálová


Reštaurátorské dokumentácie:
Dokumentácia 2607H
Dokumentácia 2660H
Dokumentácia H5290ROK 2019

PUBLIKÁCIA VODNÝ MLYN V BOHUNICIACH, SKALNÉ OBYDLIA V BRHLOVCIACH

     Tekovské múzeum v Leviciach koncom roka 2019 vydalo náučno-popularizačnú publikáciu s názvom Vodný mlyn v Bohuniciach, Skalné obydlia v Brhlovciach. Autorom textu je Mgr. Adam Uhnák, PhD., ktorý na 24 stranách predstavuje pôvod a historické súvislosti v kontexte založenia vysunutých expozícii Tekovského múzea v Leviciach. Publikácia, v modernom grafickom spracovaní, má ambíciu slúžiť ako sprievodca vysunutými expozíciami v pôsobnosti múzea a prezentovať známe aj doposiaľ neznáme fakty z ich histórie. Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.ROK 2018


VÝZNAMNÝ PRÍRASTOK DO ZBIERKOVÉHO FONDU MÚZEA

     Entomologické zbierky Tekovského múzea v Leviciach obohatila v roku 2018 mimoriadne hodnotná kolekcia motýľov (Lepidoptera). Predstavuje 7574 exemplárov, patriacich k 1518 druhom. Pochádzajú zo zberného regiónu múzea, konkrétne z okolia obcí Rybník, Kozárovce, Nová Dedina a Ipeľské Úľany. Zbierka tak predstavuje ako celok cenný materiál, dokumentujúci motýliu faunu na tomto území. Vedeckú hodnotu zbierky zvyšuje aj skutočnosť, že jej podstatnú časť tvoria motýle zo skupiny Microlepidoptera, ktorých zber, preparácia a determinácia vyžadujú špeciálnu techniku a postupy. Zbierka je tak zároveň aj dôležitým študijným a porovnávacím materiálom pri ďalšom výskume motýľov. Predovšetkým pre overenie správnosti determinácie získaných exemplárov. Zbierku zakúpilo Tekovské múzeum v Leviciach od významného slovenského lepidopterológa Ing. Ignáca Richtera. Akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

  RNDr. Vladimír Smetana

Získaná zbierka motýľov je aktuálne prístupná širokej verejnosti v Tekovskom múzeu v Leviciach, ako súčasť výstavy „Zbierky, kurátori a ich príbehy“. Inštalovaná je v priestoroch Dobóovského kaštieľa od 9. decembra 2019 do 15. marca 2020.
DEPOZITÁRE TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH

     V roku 2018 Fond na podporu umenia podporil z verejných zdrojov vyhotovenie nových úložných systémov v dvoch depozitárnych priestoroch Tekovského múzea v Leviciach. V národopisnom depozitári – ľudový nábytok boli vybudované nové police pre vhodnejšie uloženie zbierkových predmetov a zároveň sa tým zabezpečila praktická a bezpečná manipulácia s týmito predmetmi. Do historického depozitára, v ktorom je uložený fotografický a listinný materiál, boli zhotovené nové skriňové a policové zostavy. Vznikol tak nový depozitárny priestor a zabezpečili sa optimálne podmienky pre uloženie daného typu predmetov.

  Mgr. Nikola Mihálová
REŠTAUROVANIE VÝTVARNÝCH DIEL ZO ZBIEROK MÚZEA

     Projekt reštaurovania výtvarných diel z umeleckého fondu múzea je dlhodobým projektom, ktorého cieľom je obnoviť najvzácnejšie diela z tohto fondu. V rokoch 2013 – 2017 bolo zreštaurovaných až 26 obrazov. Vďaka podpore verejných zdrojov Fondu na podporu umenia sa v roku 2018 počet zreštaurovaných diel rozšíril o ďalšie tri obrazy. Z hľadiska regionálnych dejín je najvzácnejším portrét, levického literáta a dramatika, Jána Kerséka, ktorého autorom je levický maliar Vojtech Laufer-Lévavári. Obraz umelec daroval Mestskému múzeu v roku 1937. K najstarším umeleckým dielam v zbierkovom fonde múzea patrí aj obraz Ruiny Levického hradu, ktorý je datovaný do roku 1918. Oba zreštaurované obrazy boli verejnosti odprezentované na výstave „Spomienky na prvú republiku“ v termíne od 28. 8. – 11. 11. 2018. Tretím zaujímavým solitérom je Lesná krajina so stafážou od rakúskeho maliara E. Döckera z roku 1873. Vystavený bol na výstave „Obnovené dedičstvo“ od 12. decembra 2018 do 17. februára 2019.

  Mgr. Nikola Mihálová

    Dokumentácia U-8 J.Keršék 2018 Levice
    TM Levice Lesná krajina reštauro.2018.pdf
    TM Levice Ruiny Levického hradu reštauro.2018
MAĽBA RUINY LEVICKÉHO HRADU NA VÝSTAVE ZBIERKY, KURÁTORI A ICH PRÍBEH
     V termíne 9. 12 2019 až 10. 3. 2020 sa koná vo výstavných priestoroch Tekovského múzea a Leviciach výstava Zbierky, kurátori a ich príbehy. Na výstave sa nachádza jedno z čerstvo reštaurovaných umeleckých diel zo zbierok výtvarného umenia. Ide o maľbu Ruiny Levického hradu od Pozsönyho. Dielo bolo reštaurované v roku 2018 vďaka podpore z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia, na pripravovanú výstavu "Spomienky na prvú republiku" (2018) . Aktuálna výstava je už druhov na ktorej sa táto maľba po svojom reštaurovaní prezentuje verejnosti.. Maľbu reštauroval Mgr. Art. Štefan Kocka.

Mgr. Peter Pleva

 

PORTRÉT JÁNA KERSÉKA

     V roku 2020 publikovala historička Tekovského múzea v Leviciach, Mgr. Nikola Mihálová, v Acta Musei Tekovensis Levice XII. čiastočné výsledky svojej výskumnej úlohy na tému Nécseyovci a začiatky múzejníctva v Leviciach. Jej príspevok sa zaoberá životom a dielom levického fotografa a maliara Vojtecha Laufera-Lévaváriho. Predstavuje nielen osobnosť umelca, ale i portrétovaného a okolnosti darovania obrazu formujúcemu sa Mestskému múzeu v Leviciach. Článok je i katalógom zbierkových predmetov uchovávaných v zbierkovom fonde múzea viažucich sa k osobnosti Vojtecha Laufera-Lévaváriho. Načrtáva nielen stručnú genealógiu rodiny, ale i obraz Levíc v medzivojnovom období. Viac sa dozviete v priloženom článku.

Vojtech Laufer-Lévavári

ZNÁMI – NEZNÁMI LEVIČANIA

Obraz Jána Kerséka bol verejnosti prezentovaný aj v roku 2021. V rámci projektu Známi – neznámi Levičania pracovníci múzea inštalovali vo výstavných priestoroch múzea dvojicu výstav, ktorá predstavila dvoch levických rodákov, Vojtecha Laufera-Lévaváriho a Imricha Karvaša. Levickému fotografovi a maliarovi, ktorý je autorom toho portrétu, bola venovaná výstava v Galérii Jozefa Nécseyho v termíne od 9. septembra do 28. novembra 2021. Výstava vznikla spoluprácou s Mestom Levice, so Štátnym archívom v Nitre – pracovisko Archív Levice a so Slovenským banským múzeom v Banskej Štiavnici.

Mgr. Nikola MihálováROK 2017     V roku 2017 Tekovské múzeum v Leviciach pokračovalo v záchrane umeleckých diel, ktoré patria k prvým zbierkam múzea. Do projektu boli opäť prihlásené diela, ktorých autorom je Štefan Nécsey. Sú to dva portréty jeho starého otca, Jána Nécseyho a portrét jeho strýka, Michala Nécseyho. Štefan Nécsey je i autorom obrazov V knižnici, Mäsiar, akvarelu Múzy a obrazu s názvom V zajatí, čo je kópia podľa Mihálya Munkácsyho. Okrem diel Štefana Nécseyho túto kolekciu tvoria aj obrazy, ktoré múzeum získalo v rokoch 1927 – 1938. Je to erb hontianskej rodiny Kereskényi, ktorý múzeum získalo v roku 1929. K prvým kúskom, ktoré zakladali zbierku umenia dnešného Tekovského múzea v Leviciach patria aj obrazy s názvom Dolorosa a Madona s dieťaťom. Obraz Ryšavé dievčatko bol súčasťou Nécseyovskej zbierky, jeho autorom je pravdepodobne spolužiak Štefana Nécseyho z Mníchovskej akadémie. Reštaurovanie sa realizovalo vďaka podpore verejných zdrojov Fondu na podporu umenia. Reštaurovaním umeleckých diel sa zabezpečila kvalitná a komplexná ochrana zbierkových predmetov, uchovala sa ich výtvarná a historická hodnota. Reštaurované diela budú vystavené v Galérii Jozefa Nécseyho na výstave s názvom „Obnovené dedičstvo“ od 12. decembra 2018 do 17. februára 2019.

  Mgr. Nikola Mihálová
    Dokumentácia 2017 U-177 Mäsiar Levice
    Dokumentácia 2017 U-9 ERB Keresskeny Levice
    Dokumentácia 2018 U-82 V knižnici Levice
    Dokumentácia U-4 Mihály Nécsey Levice
    Dokumentácia U-13 MÚZY Levice
    Dokumentácia U-69 Dolorosa Levice
    Dokumentácia U-87 Vo väzení Levice
    Dokumentácia U-89 János Nécsey Levice
    Dokumentácia U-119 Madona s dieťaťom Levice
    Dokumentácia U-179 Ryšavé dievčatko Levice
    Dokumentácia U-600 János Nécsey Levice     Tekovské múzeum v Leviciach v mesiaci december 2017 vydalo publikáciu z pera Doc. PaedDr. Stanislava Davida, PhD. pod názvom VÁŽKY (ODONATA) TEKOVA A HONTU. Vydanie publikácie bolo podporené z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia. Autor na 72 stranách sumarizuje 30-ročné výsledky výskumu vážok mokraďových biotopov Tekova a Hontu na juhozápadnom Slovensku. Publikácia je príspevkom k poznaniu, ochrane a propagácii vážok a jej cieľom je populárnou formou predstaviť vážky ako druhovo nepočetnú, ale ekologicky a ochranársky dôležitú skupinu hmyzu. Autor pracoval v Tekovskom múzeu v Leviciach v období rokov 1981 – 1997, vážkam sa venuje od roku 1982. Je autorom alebo spoluautorom viac ako 200 vedeckých, odborných, popularizačných článkov a expertíz s problematikou vážok.

  PaedDr. Stanislav David, PhD.
VÝMENA ZABEZPEČOVACIEHO SYSTÉMU VO VYSUNUTEJ EXPOZÍCII SKALNÉ OBYDLIA BRHLOVCE
     Vďaka podpore verejných zdrojov Fondu na podporu umenia sa v roku 2017 realizovala výmena zabezpečovacieho systému vo vysunutej expozícii Skalné obydlia Brhlovce0. Modernizáciou zabezpečovacieho systému sa zvýšila a skvalitnila ochrana objektov i zbierkových predmetov umiestnených v tejto expozícii. Expozícia Skalné obydlia Brhlovce je sprístupnená od roku 1992. Nachádza sa v jadre pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry Šurda. Expozíciu ľudového bývania tvorí usadlosť č. 142. Na konci dvora sú do tufovej skaly vysekané priestory až v dvoch podlažiach a po stranách dvora stoja z kameňa vymurované domy. Menší je z 80. rokov 19. storočia, väčší je datovaný na priečelí rokom 1932. Obytné miestnosti domu (pitvor, kuchyňa, izby) aj letná kuchyňa v skale sú zariadené tak, aby hodnoverne priblížili atmosféru živej domácnosti a ukázali vývoj bytovej kultúry obyvateľov Brhloviec i širšieho regiónu Tekova a Hontu v priebehu 20. storočia. Vybavenie hospodárskych priestorov (komora, maštaľ, kamenárska dielňa) aspoň v náznakoch približujú tradičný spôsob obživy Brhlovčanov. Za záchranu a obnovu tejto výnimočnej pamiatky dostalo Tekovské múzeum v Leviciach ako prvé múzeum na Slovensku v roku 1993 medzinárodné ocenenie EUROPA NOSTRA.
  Mgr. Nikola Mihálová

ROK 2016     V zbierkach výtvarného umenia Tekovského múzea v Leviciach sa nachádzajú vzácne a významné diela, ktoré reprezentujú stredoeurópske umenie od 17. do 20. storočia. Z tejto kolekcie sú z hľadiska regionálnej histórie vzácne predovšetkým diela, ktoré sa pôvodne nachádzali v zbierke rodiny Nécsey. Jozef Nécsey (1842 – 1929) bol vrábeľský poštmajster, amatérsky archeológ a zberateľ. Spolu so synmi, Ladislavom a Štefanom, zostavili početnú umeleckú zbierku. Ladislav Nécsey (1878 – 1909) bol historik umenia a doktor filozofie. Štefan Nécsey (1870 – 1902) bol maliar a ilustrátor. Navštevoval umelecké školy v Mníchove i v Paríži. Jeho tvorba je bohatá a rôznorodá. Venoval sa žánrovej, sakrálnej i portrétnej maľbe, výnimočné sú i jeho dokumentárne kresby motýľov a vtákov. Ako ilustrátor pôsobil v Maďarskom ornitologickom stredisku v Budapešti. Po predčasnej smrti svojich synov, Jozef Nécsey nemal nasledovateľa, a tak sa rozhodol darovať rodinnú zbierku Mestu Levice. Zbierka rodiny Nécsey sa tak stala základinou pre vznik Mestského múzea a v roku 1927 boli týmto aktom položené základy múzejníctva v Leviciach. Značnú časť daru tvorili umelecké diela, ktorých autorom bol práve Štefan Nécsey. Prvá inštalácia týchto zbierok bola na druhom poschodí levickej radnice v tzv. Nécseyho izbe. V medzivojnovom období sa múzejná zbierka rozrastala o dary významných levických rodín. Umelecké diela prijaté do múzea v rokoch 1927 – 1938 sú základinou dnešnej zbierky umenia Tekovského múzea v Leviciach.

     Zbierky sa v nasledujúcich rokoch niekoľkokrát sťahovali, nie vždy do vyhovujúcich priestorov. Diela utrpeli vlhkosťou i mechanickými poškodeniami. Preto sa ich fyzický stav veľmi zhoršil a vyžadoval ich neodkladné reštaurovanie. Pri reštaurovaní výtvarných diel sa každé jedno posudzovalo samostatne, aby sa zachovala jeho autenticita a špecifickosť. Každé dielo je samo o sebe originálom, ktorý sa nedá ničím nahradiť. Z toho dôvodu sú všetky zásahy reverzibilné a odlíšiteľné od originálu. Reštaurovanie sa realizovalo vďaka podpore verejných zdrojov Fondu na podporu umenia. Umelecké diela sa reštaurovali v období jún až október 2016.
     Reštaurované diela boli verejnosti predstavené na výstave „Budeme mať 90. Zbierka rodiny Nécsey“ v Kapitánskej budove Tekovského múzea v Leviciach v termíne od 14. 11. 2016 do 12. 3. 2017. Výstava bol reinštalovaná v Stoličnom dome v Mestskom múzeu vo Vrábľoch pod názvom „Zbierka rodiny Nécsey“ v termíne od 6. apríla do 10. júna 2017. Ako výsledok rozsiahlejšieho projektu spolu s inými dôležitými dielami budú tieto reštaurované maľby a kresby vystavené v Galérii Jozefa Nécseyho na výstave s názvom „Obnovené dedičstvo“ od 12. decembra 2018 do 17. februára 2019.

  Mgr. Nikola Mihálová

    REŠTAURÁTORSKÁ dokumentácia- Holandský interiér - Levice 2016
    REŠTAURÁTORSKÁ dokumentácia- Portrét starca - Levice 2016
    REŠTAURÁTORSKÁ dokumentácia- Portrét ženy - Levice 2016
    REŠTAURÁTORSKÁ dokumentácia- Sv.Trojica - Levice 2016
    REŠTAURÁTORSKÁ dokumentácia- Trh na morskom pobreží - Levice 2016

     Zborník História výroby fajok a archeologické nálezy fajok na Slovensku II.
     Tekovské múzeum v Leviciach vydalo v roku 2016 odbornú publikáciu, v ktorej sú zhrnuté príspevky, ktoré odzneli na II. a III. konferencii s názvom História výroby fajok a archeologické nálezy fajok na Slovensku. Konferencie organizovalo Tekovské múzeum v Leviciach v spolupráci s občianskym združením Klub historických fajok v Nitre a so Zväzom múzeí na Slovensku v rokoch 2013 a 2015. Okrem pracovníkov slovenských a zahraničných múzeí sa na konferenciách zúčastnili aj súkromní zberatelia a súčasní výrobcovia fajok. Výsledkom týchto medzinárodných konferencií je zborník, ktorý obsahuje 18 odborných štúdií o histórii výroby fajok na Slovensku i v zahraničí, o najnovších archeologických nálezoch, o pestovaní a spracovaní tabaku, o múzejných zbierkach a o zbierkach súkromných zberateľov. Vydanie zborníka bolo podporené z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.

  Mgr. Nikola Mihálová