Tekovské múzeum v Leviciach

KONCEPCIA AKVIZIČNEJ ČINNOSTI V TEKOVSKOM MÚZEU V LEVICIACH

Tekovské múzeum v Leviciach patrí medzi múzeá Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorý je aj jeho zriaďovateľom. Akvizičná politika múzea vychádza zo Zákona č. 206/2009 Z.z., hlavne v zmysle § 9. Koncepcia akvizičnej činnosti v v Tekovskom múzeu v Leviciach zohľadňuje viaceré faktory. Patria k nim predovšetkým:

 • zberný región múzea, jeho charakter a veľkosť
 • špecifiká jednotlivých vedných odborov zastúpených v múzeu
 • personálne obsadenie príslušných pracovísk
 • množstvo finančných prostriedkov určených na akvizičnú činnosť a na činnosti s ňou spojené (výskum v teréne, zber materiálu a pod.).

 1. Pokiaľ ide o spoločenskovedné odbory, zberný región Tekovského múzea v Leviciach sa približne kryje s administratívnym okresom Levice. V oblasti prírodných vied pokrýva Hronskú pahorkatinu, Hronskú nivu, Ipeľskú pahorkatinu, Ipeľskú nivu, južné časti Štiavnických vrchov a Pohronského Inovca i západné okraje Krupinskej planiny.
 2. V Tekovskom múzeu v Leviciach sú v súčasnosti personálne zastúpené nasledujúce vedné odbory: botanika, zoológia, história a etnológia a čiastočne archeológia. Múzeum okrem toho vlastní a spravuje aj zbierky mineralogické, petrografické, paleontologické, hydrobiologické, numizmatické a zbierky z oblasti výtvarného umenia. Základnými spôsobmi získavania predmetov kultúrnej hodnoty (v ďalšom zbierkových predmetov) sú: vlastný zber v teréne počas plnenia vedeckovýskumných úloh, dar, kúpa, hospodársky prevod a výmena.
 3. V Tekovskom múzeu v Leviciach sú vedné disciplíny uvedené v bode B zastúpené 1 plným pracovným úväzkom (v prípade archeológie polovičným). Odborná činnosť (vrátane akvizičnej) sa riadi každoročne spracovávaným a vyhodnocovaním plánom hlavných úloh múzea.
 4. Výška finančných prostriedkov určených na akvizičnú činnosť je pohyblivá. Postačuje najmä na krytie finančných nákladov spojených s plnením vedeckovýskumných úloh. Preto je prevažná časť zbierkových predmetov získavaná vlastným zberom, darom a v neveľkom rozsahu kúpou. Pri získavaní rozsiahlejších prírodovedných zbierok, cenných historických či národopisných predmetov, umeleckých diel a pod. musí hľadať múzeum finančné zdroje mimo vlastného rozpočtu.

     V súlade s uvedenými skutočnosťami a úlohou podľa možnosti čo najkomplexnejšie dokumentovať prírodu, históriu a národopis (i ostatné oblasti súvisiace s predmetom činnosti zariadenia) sú priority akvizičnej politiky Tekovského múzea v Leviciach stanovené nasledovne:

 1. Prvoradé je získavanie zbierkových predmetov ako súčasť plnenia jednotlivých vedeckovýskumných úloh riešených pracovníkmi múzea zbernom regióne.
 2. Cennou súčasťou zbierok Tekovského múzea v Leviciach sa stáva tiež zbierkový materiál získaný pracovníkmi múzea vlastným zberom mimo zberného regiónu. Predovšetkým ak bol výskum a zber materiálu súčasťou rozličných podujatí organizovaných inými inštitúciami (odborné semináre, konferencie, tábory ochrancov prírody, participácia na projektoch a pod.).
 3. Dôležitou prioritou Tekovského múzea v Leviciach je získavanie zbierkových predmetov (hlavne kúpou alebo darom) od inštitúcií či fyzických osôb, ktoré vykonávali výskumnú a zberateľskú činnosť v zbernom regióne múzea (v oblasti jeho pôsobenia). Ide predovšetkým o predmety či kolekcie (napr. archeologické alebo prírodovedné), vyžadujúce k ich získaniu osobitné vybavenie, špeciálne postupy a pod., ale aj cenné predmety z vedných disciplín, ktoré aktuálne nemajú v múzeu zastúpenie.
 4. V neposlednom rade treba venovať pozornosť aj jednotlivým predmetom ponúknutým múzeu občanmi či inštitúciami, pokiaľ je to v súlade s rozvojom zbierkového fondu jednotlivých vedných odborov zastúpených v múzeu.

             Mgr. Henrieta Baliová
     riaditeľ Tekovského múzea v Leviciach


     Vypracoval: RNDr. Vladimír Smetana

SLUŽBY

 • výpožičky knižničného fondu za odplatu
 • odborný sprievod po prírodných a historických pamiatkach regiónu podľa požiadaviek
 • prednášky s rôznorodou tematikou pre žiakov základných a stredných škôl spojené s premietaním náučných filmov, ukážkami zbierkových predmetov a výstavkami podľa požiadaviek
 • odborná metodická pomoc
 • lektorský výklad na výstavách a v stálej expozícii
 • možnosť vyučovacích hodín
 • predaj rôznorodého propagačného materiálu a keramiky
 • prenájom hradného areálu na kultúrne podujatia
 • prenájom koncertnej sály na kultúrne podujatia
 • prenájom amfiteátra v priestore JZ bašty na kultúrne podujati

Vstupné a poplatky

KONTAKTY

TEKOVSKÉ MÚZEUM V LEVICIACH

IČO: 36102849
DIČ: 2021452169
Sv. Michala 40
934 69 Levice

Riaditeľ:
Telefón: +421 (0)36 6312 866
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
WEB: https://www.muzeumlevice.sk

Sekretariát:
Telefón: +421 (0)36 6312 112
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Kontakt - informácie:

Tekovské múzeum v Leviciach 
Mária Bedejová

Mgr. Peter Pleva
Mgr. Marek Biely
Tel.:  +421914 202 028
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
m
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 
N  48.2212333°; 48°13.274'; 48°13'16"
E  18.6020166°; 18°36.121'; 18°36'7"

Vysunutá  expozícia SO Brhlovce
Mgr. Silvia Gregor
Tel.:  +421908 548 252
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

N 48.2147°; 48°12.882'; 48°12'52"
E 18.7376833°; 18°44.261'; 18°44'15"

 
Vysunutá expozícia VM Bohunice 
Tel.: +421 36 6312 112
 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

N 48.34925°; 48°20.955'; 48°20'57"
E 18.7496166°; 18°44.977'; 18°44'58"
Zoznam pracovníkov Tekovského múzea v Leviciach

 
Riaditeľ:

Mgr. Henrieta Baliová, PhD.
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 

Oddelenie odbornej činnosti:
   

Mgr. Nikola Mihálová
samostatný odborný pracovník - historik
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.sk

RNDr. Vladimír Smetana
samostatný odborný pracovník - zoológ
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Elena Smetanová
samostatný odborný pracovník - botanik
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

PhDr. Ján Dano
samostatný odborný pracovník - etnograf
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Adam Uhnák, PhD.
samostatný odborný pracovník - etnograf
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Mgr. Zuzana Paulovičová
samostatný odborný pracovník - etnograf
(Od 25.11.2017 na MD a RD)
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Peter Pleva
samostatný odborný pracovník - historik - lektor
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 Mgr. Marek Biely
lektor
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 
Mária Bedejová
organizátor styku s verejnosťou - lektor
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

Ing. Pavol Koštúr
konzervátor
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  

Danica Valachová
dokumentátor – knihovník
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Mária Ďureková
lektor vysunutej expozície

Mgr. Silvia Gregor
lektor vysunutej expozície
 

Ekonomicko-prevádzkové oddelenie:
   
Judita Magnová
samostatný odborný pracovník - ekonóm 
zástupkyňa riaditeľky
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Kornélia Položániová
sekretariát
mzdový pracovník - pokladník - lektor
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
Tomáš Bernát
konzervátor - údržbár
Ivan Krkoš
vodič - údržbár

Erika Ondrejkovičová
upratovačka 

     

 

OTVÁRACIE HODINY

Vstupné:
deti, dôchodcovia - 1,00 €
dospelí 2,00 €Čiastočný bezbariérový prístupVýstavy
Kapitánska budova
Galéria Jozefa Nécseyho
Dobóovský kaštieľ v hradnom areáli


  Pondelok - Piatok Sobota Nedeľa
November - Marec 9.00 - 16.00 hod.  zatvorené   10.00 - 16.00 hod.
Apríl, Máj, Október 9.00 - 16.00 hod. 10.00 - 16.00 hod. 10.00 - 16.00 hod.
Jún - September 9.00 - 18.00 hod. 10.00 - 18.00 hod. 10.00 - 18.00 hod.

Vstupné na každú výstavu:
deti, dôchodcovia - 0,30 €
dospelí - 0,60 € 
 Vysunuté expozícieVstupné do vysunutých expozícií:
deti a dôchodcovia - 0,50 €
dospelí - 1,00 €

prĽA - SKALNé OBYDLIA brhlovce

Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Brhlovce č.142 v uličke "Šurda"


  Utorok - Nedeľa Prestávka na obed
Apríl - Október 9.00 - 16.00 hod. 12,00 - 12,45 hod.

Kontakt - informácie:
Mgr. Silvia Gregor
Tel.:  +421908 548 252

Skupinové vstupy do PRĽA-Brhlovce
je potrebné vopred nahlásiť na horeuvedené tel. číslo
od 08.00 do 15.00 hod., alebo na sekretariát Tel. č. +421 36 6312 112
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

VODNÝ MLYN  BohuniceBohunice, cca 2 km od horného konca obce

  Pondelok - Nedeľa Prestávka na obed
Máj - Október 9.00 - 16.00 hod. 12,00 - 12,45 hod.


Skupinové vstupy do expozície-Vodný mlyn Bohunice je potrebné vopred nahlásiť
na sekretariáte Tekovského múzea v čase od 08.00 do 15.00 hod.
Tel. č. +421 36 6312 112
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.